PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:38:24 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:38:20 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai08:31:36 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16045
4Khách vãng lai08:31:03 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15624
5Khách vãng lai08:27:07 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20438
6Khách vãng lai08:27:06 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20438
7Khách vãng lai08:26:39 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai08:16:30 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15589
9Khách vãng lai08:10:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15928
10Khách vãng lai07:40:51 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16011
11Khách vãng lai07:27:27 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
12Khách vãng lai07:21:17 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20441
13Khách vãng lai07:20:12 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai07:19:43 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15919
15Khách vãng lai07:12:11 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
16Khách vãng lai05:21:05 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
17Khách vãng lai04:12:40 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15572
18Khách vãng lai03:54:35 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
19Khách vãng lai03:34:03 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15593
20Khách vãng lai02:37:16 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_4.aspx
21Khách vãng lai02:13:53 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai02:05:09 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15962
23Khách vãng lai02:01:06 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16050
24Khách vãng lai01:56:00 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16045
25Khách vãng lai01:49:28 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16034
26Khách vãng lai01:48:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
27Khách vãng lai01:48:21 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
28Khách vãng lai01:27:36 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16015
29Khách vãng lai01:11:44 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15983
30Khách vãng lai01:10:29 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
31Khách vãng lai00:40:31 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
32Khách vãng lai00:34:03 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
33Khách vãng lai00:29:55 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
14 11 2018