PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:59:31 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:59:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai13:36:20 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15570
4Khách vãng lai13:36:07 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15576
5Khách vãng lai13:30:06 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16056
6Khách vãng lai13:23:57 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20448
7Khách vãng lai13:23:38 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai13:23:33 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20430
9Khách vãng lai13:23:33 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=20430
10Khách vãng lai13:16:35 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15574
11Khách vãng lai12:50:18 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15582
12Khách vãng lai12:46:00 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15957
13Khách vãng lai12:38:05 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
14Khách vãng lai12:32:39 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16015
15Khách vãng lai12:27:32 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15961
16Khách vãng lai12:16:48 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17Khách vãng lai12:10:58 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Calender.aspx
18Khách vãng lai12:05:47 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15956
19Khách vãng lai11:58:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Nguyễn Thuý Quỳnh11:54:16 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Nguyễn Thuý Quỳnh11:51:59 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
22Khách vãng lai11:51:31 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai10:44:05 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15917
24Khách vãng lai10:19:49 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16853
25Khách vãng lai10:13:27 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15602
26Khách vãng lai09:49:33 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
27Khách vãng lai09:46:47 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
28Khách vãng lai09:39:45 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
29Khách vãng lai09:37:45 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10419
30Khách vãng lai09:25:17 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem_c1.aspx
31Khách vãng lai09:20:08 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=346
32Khách vãng lai08:53:25 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
33Khách vãng lai08:34:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16053
34Khách vãng lai08:15:37 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15963
35Khách vãng lai08:10:26 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16862
36Khách vãng lai08:07:42 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15928
37Khách vãng lai08:02:12 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_gd.aspx
38Khách vãng lai07:23:20 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15607
39Khách vãng lai07:18:16 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
40Khách vãng lai07:12:22 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
41Khách vãng lai07:08:28 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15989
42Khách vãng lai06:48:18 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15577
43Khách vãng lai05:57:04 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai05:52:51 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
45Khách vãng lai05:26:09 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15977
46Khách vãng lai05:23:28 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15620
47Khách vãng lai05:07:16 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15995
48Khách vãng lai04:35:56 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16012
49Khách vãng lai04:10:15 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
50Khách vãng lai04:09:19 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16036
51Khách vãng lai04:02:50 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
52Khách vãng lai04:00:17 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00999
53Khách vãng lai03:39:17 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15632
54Khách vãng lai03:37:46 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15961
55Khách vãng lai03:07:19 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16055
56Khách vãng lai02:59:59 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15991
57Khách vãng lai02:51:37 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15930
58Khách vãng lai02:40:39 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9688
59Khách vãng lai02:25:42 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15906
60Khách vãng lai02:20:20 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai02:14:08 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16028
62Khách vãng lai01:54:15 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16864
63Khách vãng lai01:19:38 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai01:05:58 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15596
65Khách vãng lai00:41:28 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai00:40:52 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01959
67Khách vãng lai00:32:00 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15896
68Khách vãng lai00:30:47 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai00:30:32 http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
16 1 2019